Ohutusnõuded

1. Tuleohutusnõuded

1.1. Külastajal on keelatud:

1.1.2. valada põlevvedelikku või oksüdeerijat maha või kanalisatsioonivõrku;

1.1.3. ladustada jäätmeid selleks mitteettenähtud kohta;

1.1.4. tõkestada evakuatsiooniteed või -pääsu seadme, pakendi, taara, eseme, mööbli või muu sisustusega;

1.1.5. ummistada juurdepääsu elektrilahutusseadmele, tulekustutitele või muul viisil takistada nende kasutamist tulekahju või õnnetuse korral;

1.1.6. jätta järelevalveta töötavat elektrilist, tehnoloogilist või muud seadet, välja arvatud automaatjuhtimisel töötav seadmestik;

1.1.7. kasutada hoonetes lahtist tuld;

1.1.8. hoida siseruumides või territooriumil ise- või kergestisüttivaid materjale.

1.1.9.  süüdata kütteseadme koldes tuld põlevvedeliku abil;

1.1.10. lahtise küttekolde (näiteks usteta kamin) küdemise ajal järelevalveta jätta;

1.1.11. lahkuda hoonest pärast ahju kütmise lõpetamist 2 tunni jooksul;

1.1.12. igat liiki jäätmete põletamine, eriti: paberit, pappi, kilepakendeid jms;

1.1.13. süüdata kütteseadme koldes tuld põlevvedeliku abil;

1.1.14. paigutada põlevmaterjali-või eset kütteseadme välispinnale lähemale kui 0,5 m ja selle koldeava ette lähemale kui 1,25 m koldeava esiservast;

1.1.15. paigutada kustutamata sütt või tuhka põlevmaterjali jäätmete hoiukohta või põlevmaterjalist taarasse;

1.1.16. kuivatada riietus- või muud põlevat eset kütteseadmel;

1.1.17. jätta küdevat küttekollet järelevalveta, välja arvatud automaatjuhtimisega kütteseade;

1.1.18. suitsetada siseruumides;

1.1.19. suitsetada lähemal kui 5 m kaugusel hoonetest ja põlevmaterjalist.

1.2. Ruumides ja territooriumil tohib kasutada ainult standardseid elektriseadmeid, mille paigaldamisel, kasutamisel ja hooldamisel tuleb juhinduda tootja kasutusjuhendist ning selle paigaldamist, kasutamist ja hooldamist käsitlevatest õigusaktidest.


2. Tegutsemine tulekahju korral.

2.1. Tulekahju tekkimisel tuleb tagada inimeste ohutus ja nende kiire evakueerimine või päästmine ohustatud alast.

2.2. Tulekahju avastanud isik on kohustatud:

2.2.1. teatama telefoninumbril 112 viivitamatult häirekeskusele, kus täpselt tulekahju on puhkenud, mis põleb, nimetama oma perekonnanime ja teate andmiseks kasutatava telefoninumbri ning vastama häirekeskuse valvetöötaja esitatud küsimustele;

2.2.2. hoiatama ohtu sattunud inimesi;

2.2.3. sulgema uksed ja aknad tõkestamaks tule levikut;

2.2.4. võimaluse piires asuma tuld kustutama.

2.3. Päästemeeskonna sündmuskohale saabumisel informeerib tulekahju avastanud isik või objekti valdaja esindaja meeskonna juhti:

2.3.1. tulekahju tekkekohast ja ulatusest;

2.3.2. võimalikust ohust inimestele;

2.3.3. muudest tulekahjuga kaasneda võivatest ohtudest (plahvatused, ohtlikud kemikaalid vms).

Kontaktid

Kuke küla
Hanila, Lääneranna vald,
Pärnumaa
+372 5342 4313